FULLETÓ INFORMATIUDisseny d’un fulletó informatiu per a una escola de formació professional.